Dr. Dingsheng Wang

 

Tel: 010-62773422

E-mail: wangdingsheng@mail.tsinghua.edu.cn

 

 

Dr. Dingsheng Wang received his BS degree in Department of Chemistry and Physics, University of Science and Technology of China in 2004, and his PhD degree in Department of Chemistry, Tsinghua  University in 2009, with Acad. Yadong Li. He did his postdoctoral research in Department of Physics, Tsinghua University, with Acad. Shoushan Fan. He joined the faculty of Department of Chemistry, Tsinghua University in 2012.

 

Selected Publications

1. Quanchen Feng, Shu Zhao, Dongsheng He, Shubo Tian, Lin Gu, Xiaodong Wen, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang*, Yadong Li, Strain Engineering to Enhance the Electrooxidation Performance of Atomic-Layer Pt on Intermetallic Pt3Ga, J. Am. Chem. Soc., 2018, DOI: 10.1021/jacs.7b13612.

2. Pingyu Xin, Jia Li, Yu Xiong, Xi Wu, Juncai Dong, Wenxing Chen, Yu Wang, Lin Gu, Jun Luo, Hongpan Rong, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang*, Yadong Li, Revealing active species for aerobic alcohol oxidation using stoichiometrically uniform supported Pd catalysts, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, DOI: 10.1002/anie.201801103.

3. Jian Zhang, Xi Wu, Weng-Chon Cheong, Wenxing Chen, Rui Lin, Jia Li, Lirong Zheng, Wensheng Yan, Lin Gu, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang*, Yadong Li*, Cation Vacancy Stabilization of Single-Atomic-Site Pt1/Ni(OH)x Catalyst for Diboration of Alkynes and Alkenes, Nature Commun. 2018, 9, 1002.

4. Jiawei Wan, Wenxing Chen, Chuanyi Jia, Lirong Zheng, Juncai Dong, Xusheng Zheng, Yu Wang, Wensheng Yan, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang*, Yadong Li, Defect Effects on TiO2 Nanosheets: Stabilizing Single Atomic Site Au and Promoting Catalytic Properties, Adv. Mater. 2018,DOI: 10.1002/adma.201705369.

5. Aijuan Han, Wenxing Chen, Shaolong Zhang, Maolin Zhang, Yunhu Han, Jian Zhang, Shufang Ji, Lirong Zheng, Yu Wang, Lin Gu, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang*, Yadong Li*, Polymer Encapsulation Strategy to Synthesize Porous Nitrogen-Doped Carbon Nanosphere-Supported Metal Isolated-Single-Atomic-Site Catalysts, Adv. Mater. 2018,DOI: 10.1002/adma.201706508.

6. Shufang Ji, Yuanjun Chen, Qiang Fu, Yifeng Chen, Juncai Dong, Wenxing Chen, Zhi Li, Yu Wang, Lin Gu, Wei He, Chen Chen, Qing Peng, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Dingsheng Wang*, Claudia Draxl, Yadong Li*, Confined Pyrolysis within Metal?Organic Frameworks To Form Uniform Ru3 Clusters for Efficient Oxidation of Alcohols, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 9795-9798.

7. Yunhu Han, Yang-Gang Wang, Wenxing Chen, Ruirui Xu, Lirong Zheng, Jian Zhang, Jun Luo, Rong-An Shen, Youqi Zhu, Weng-Chon Cheong, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang*, Yadong Li*, Hollow N?Doped Carbon Spheres with Isolated Cobalt Single Atomic Sites: Superior Electrocatalysts for Oxygen Reduction, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 17269-17272.

8. Maolin Zhang, Yang-Gang Wang, Wenxing Chen, Juncai Dong, Lirong Zheng, Jun Luo, Jiawei Wan, Shubo Tian, Weng-Chon Cheong, Dingsheng Wang*, Yadong Li*, Metal (Hydr)oxides@Polymer Core-Shell Strategy to Metal Single-Atom Materials, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 10976-10979.

9. Quanchen Feng, Shu Zhao, Yu Wang, Juncai Dong, Wenxing Chen, Dongsheng He, Dingsheng Wang*, Jun Yang, Yuanmin Zhu, Hailiang Zhu, Lin Gu, Zhi Li, Yuxi Liu, Rong Yu, Jun Li*, Yadong Li*, Isolated Single-Atom Pd Sites in Intermetallic Nanostructures: High Catalytic Selectivity for Semihydrogenation of Alkynes, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 7294-7301.

10. Junjie Mao, Wenxing Chen, Dongsheng He, Jiawei Wan, Jiajing Pei, Juncai Dong, Yu Wang, Pengfei An, Zhao Jin, Wei Xing, Haolin Tang, Zhongbin Zhuang, Xin Liang, Yu Huang, Gang Zhou, Leyu Wang, Dingsheng Wang*, Yadong Li*,Design of ultrathin Pt-Mo-Ni nanowire catalysts for ethanol electrooxidation, Sci. Adv., 2017, 3, e1603068.

11. Wenxing Chen, Jiajing Pei, Chun-Ting He, Jiawei Wan, Hanlin Ren, Youqi Zhu, Yu Wang, Juncai Dong, Shubo Tian, Weng-Chon Cheong, Siqi Lu, Lirong Zheng, Xusheng Zheng, Wensheng Yan, Zhongbin Zhuang, Chen Chen, Qing Peng, Dingsheng Wang*, Yadong Li*, Rational Design of Single Molybdenum Atoms Anchored on N-Doped Carbon for Effective Hydrogen Evolution Reaction, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 16086-16090.

12. Yuanjun Chen, Shufang Ji, Yanggang Wang, Juncai Dong, Wenxing Chen, Zhi Li, Rongan Shen, Lirong Zheng, Zhongbin Zhuang, Dingsheng Wang*, Yadong Li*, Isolated Single-Atom Iron Anchored on N-Doped Porous Carbon as Efficient Electrocatalyst for Oxygen Reduction Reaction, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 6937-6941.

13. Junjie Mao, Wenxing Chen, Wenming Sun, Zheng Chen, Jiajing Pei, Dongsheng He, Chunlin Lv, Dingsheng Wang*, Yadong Li*, Rational Control of the Selectivity of a Ruthenium Catalyst for Hydrogenation of 4-Nitrostyrene by Strain Regulation, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 11971-11975.

14. Hongpan Rong, Junjie Mao, Pingyu Xin, Dongsheng He, Yuanjun Chen, Dingsheng Wang*, Zhiqiang Niu, Yuen Wu, Yadong Li, Kinetically Controlling Surface Structure to Construct Defect-Rich Intermetallic Nanocrystals: Effective and Stable Catalysts, Adv. Mater., 2016, 28, 2540-2546.

15. Yuxi Liu, Xiangwen Liu, Quanchen Feng, Dongsheng He, Libo Zhang, Chao Lian, Rongan Shen, Guofeng Zhao, Yongjun Ji, Dingsheng Wang*, Gang Zhou, Yadong Li, Intermetallic NixMy (M = Ga and Sn) Nanocrystals: A Non-precious Metal Catalyst for Semi-Hydrogenation of Alkynes, Adv. Mater., 2016, 28, 4747-4754.