Departmental Administration

 

 

Chief Administrative Officers

Chair: Xun WANG

Vice Chair: Lei LIU, Huaping XU, Ruimao HUA

Department Council

Chair: Qionglin LIANG

Vice Chair: Juan QIAO, Qingfeng YAN