Degree Program Committee

 

Chairman:                Meixiang WANG

Vice Chairmen:       Qiang LI

Members:        Meixiang WANG, Qiang LI, Xun WANG, Yongge WEI, Xinrong ZHANG, Yuyang JIANG,

                           Mingyu DING, Yanmei LI, Lei LIU, Zheng YIN, Yuyang JIANG, Xinping QIU, Zhigang SHUAI,

                           Yen WEI, Liying Jiao, Huaping XU 

Secretary:                Yuan MA