Dr. Dingsheng Wang


Tel: 010-62772600

E-mail: wangdingsheng@mail.tsinghua.edu.cn
Dr. Dingsheng Wang received his BS degree in Department of Chemistry and Physics, University of Science and Technology of China in 2004, and his PhD degree in Department of Chemistry, Tsinghua  University in 2009, with Acad. Yadong Li. He did his postdoctoral research in Department of Physics, Tsinghua University, with Acad. Shoushan Fan. He joined the faculty of Department of Chemistry, Tsinghua University in 2012.


Selected Publications

1. Zechao Zhuang†, Yihang Li†, Ruohan Yu†, Lixue Xia, Jiarui Yang, Zhiquan Lang, Jiexin Zhu, Jiazhao Huang, Jiaou Wang, Yu Wang, Liangdong Fan, Jinsong Wu, Yan Zhao, Dingsheng Wang,* Yadong Li,* Reversely trapping atoms from a perovskite surface for high-performance and durable fuel cell cathodes, Nature Catal., 2022, DOI: 10.1038/s41929-022-00764-9.

2. Jie Zhao†,* Shufang Ji†, Chenxi Guo†, Haijing Li, Juncai Dong, Ping Guo, Dingsheng Wang,* Yadong Li, F. Dean Toste,* A heterogeneous iridium single-atom-site catalyst for highly regioselective carbenoid O–H bond insertion, Nature Catal., 2021, 4, 523–531.

3. Shufang Ji†, Bing Jiang†, Haigang Hao†, Yuanjun Chen†, Juncai Dong, Yu Mao, Zedong Zhang, Rui Gao, Wenxing Chen, Ruofei Zhang, Qian Liang, Haijing Li, Shuhu Liu, Yu Wang, Qinghua Zhang, Lin Gu, Demin Duan, Minmin Liang,* Dingsheng Wang,* Xiyun Yan,* Yadong Li,* Matching the kinetics of natural enzymes with a single-atom iron nanozyme, Nature Catal., 2021, 4, 407–417.

4. Zhi Li, Yuanjun Chen, Shufang Ji, Yan Tang, Wenxing Chen, Ang Li, Jie Zhao, Yu Xiong, Yuen Wu, Yue Gong, Tao Yao, Wei Liu, Lirong Zheng, Juncai Dong, Yu Wang, Zhongbin Zhuang, Wei Xing, Chun-Ting He, Chao Peng, Weng-Chon Cheong, Qiheng Li, Maolin Zhang, Zheng Chen, Ninghua Fu, Xin Gao, Wei Zhu, Jiawei Wan, Jian Zhang, Lin Gu, Shiqiang Wei, Peijun Hu, Jun Luo, Jun Li, Chen Chen, Qing Peng, Xiangfeng Duan, Yu Huang, Xiao-Ming Chen, Dingsheng Wang,* Yadong Li,* Iridium single-atom catalyst on nitrogen-doped carbon for formic acid oxidation synthesized using a general host–guest strategy, Nature Chem., 2020, 12, 764–772.

5. Yu Xiong, Juncai Dong, Zheng-Qing Huang, Pingyu Xin, Wenxing Chen, Yu Wang, Zhi Li, Zhao Jin, Wei Xing, Zhongbin Zhuang, Jinyu Ye, Xing Wei, Rui Cao, Lin Gu, Shigang Sun, Lin Zhuang, Xiaoqing Chen, Hua Yang, Chen Chen, Qing Peng, Chun-Ran Chang, Dingsheng Wang,* Yadong Li,* Single-atom Rh/N-doped carbon electrocatalyst for formic acid oxidation, Nature Nanotech., 2020, 15, 390–397.

6. Yao Wang†, Meng Zheng†, Yunrui Li†, Chenliang Ye, Juan Chen, Jinyu Ye, Qinghua Zhang, Jiong Li, Zhiyou Zhou, Xian-Zhu Fu, Jin Wang, Shi-Gang Sun, Dingsheng Wang,* P-d orbital hybridization induced by monodispersed Ga site on Pt3Mn nanocatalyst boosts ethanol electrooxidation, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202115735. DOI: 10.1002/anie.202115735.

7. Jiarui Yang†, Wen-Hao Li†, Kaini Xu, Shengdong Tan, Dingsheng Wang,* Yadong Li, Regulating the tip effect on single-atom and cluster catalysts: forming reversible oxygen species with high efficiency in chlorine evolution reaction, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202200366. DOI: 10.1002/anie.202200366.

8. Erhuan Zhang†, Lei Tao†, Jingkun An, Jiangwei Zhang, Lingzhe Meng, Xiaobo Zheng, Yu Wang, Nan Li, Shixuan Du, Jiatao Zhang, Dingsheng Wang,* Yadong Li, Engineering the Local Atomic Environments of Indium Single-Atom Catalysts for Efficient Electrochemical Production of Hydrogen Peroxide, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202117347. DOI: 10.1002/anie.202117347.

9. Shenghua Chen†, Wen-Hao Li†, Wenjun Jiang†, Jiarui Yang†, Jiexin Zhu, Liqiang Wang, Honghui Ou, Zechao Zhuang, Mingzhao Chen, Xiaohui Sun, Dingsheng Wang,* Yadong Li, MOF Encapsulating N-Heterocyclic Carbene-Ligated Copper Single-Atom Site Catalyst towards Efficient Methane Electrosynthesis, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202114450. DOI: 10.1002/anie.202114450.

10. Wen-Hao Li, Jiarui Yang, Hongyu Jing, Jian Zhang, Yu Wang, Jiong Li, Jie Zhao, Dingsheng Wang,* Yadong Li, Creating High Regioselectivity by Electronic Metal-Support Interaction of Single-Atomic-Site Catalyst, J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 15453−15461.

11. Jiarui Yang†, Wen-Hao Li†, Shengdong Tan, Kaini Xu, Yu Wang, Dingsheng Wang,* Yadong Li, The electronic metal-support interaction directing the design of single atomic site catalyst: achieving high efficiency towards hydrogen evolution, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 19085–19091.

12. Ali Han†, Xijun Wang†, Kun Tang, Zedong Zhang, Chenliang Ye, Kejian Kong Haibo Hu, Lirong Zheng, Peng Jiang, Changxin Zhao, Qiang Zhang, Dingsheng Wang,* Yadong Li, An Adjacent Atomic Platinum Site Enables Single-Atom Iron with High Oxygen Reduction Reaction Performance, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 19262–19271.

13. Yuanjun Chen, Rui Gao, Shufang Ji, Haijing Li, Kun Tang, Peng Jiang, Haibo Hu, Zedong Zhang, Haigang Hao, Qingyun Qu, Xiao Liang, Wenxing Chen, Juncai Dong, Dingsheng Wang,* Yadong Li, Atomic-Level Modulation of Electronic Density at Cobalt Single-Atom Sites Derived from Metal–Organic Frameworks: Enhanced Oxygen Reduction Performance, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 3212 – 3221.